Một số lệnh trên hệ điều hành Ubuntu

Một số lệnh cơ bản với thư mục

 • Để truy cập thư mục: cd /home/
 • Để truy cập vào một đường dẫn: cd /usr/local/src/
 • Để quay trở lại thư mục trước: cd ..
 • Để biết vị trí đang đứng: pwd
 • Về thư mục gốc luôn: cd /
 • Tạo thư mục: mkdir hanoi
 • Để xem trong thư mục có gì: ls, để xem cụ thể hơn ls -la, ta có thể chỉ rõ ra là muốn xem trong 1 thư mục nào có gì: ls haiphong/
 • Để xóa thư mục: rm hanoi/, nếu muốn xóa nhiều thư mục (trong thư mục có dữ liệu): rm – Rf hanoi haiphong/
 • Xóa file: rm hello.txt (chỉ dùng Rf khi xóa nhiều file)
 • Lệnh copy: cp hanoi/hello.txt haiphong (copy file hello.txt từ thư mục hanoi sang thư mục haiphong)
 • Muốn copy toàn bộ các file có trong thư mục hanoi: cp -Rf hanoi/* haiphong/
 • Muốn xem tất cả các lệnh đã làm gõ lệnh “history” hoặc gõ “history | less” nó sẽ hiện ra từ từ, muốn xem tiếp thì ấn Enter.

Một số lệnh cơ bản với Vi

 • Muốn tạo 1 file txt: vi hello.txt
 • Muốn ghi nội dung vào trong file: gõ phím i trên bàn phím, sau đó muốn lưu lại giữ phím esc và phím :, khi thấy dấu 2 chấm nháy nháy thì ấn phím w và ấn enter.
 • Để thoát ra khỏi file đang soạn thảo: giữ phím esc và phím :, sau đó đánh lệnh q + ! và ấn enter.
 • Muốn xem file hello có tồn tại hay không đánh lệnh ls, nếu muốn mở file ra để sửa: đánh lệnh “vi hello.txt”
 • Để tìm kiếm nội dung trong file: ấn esc + / sau đó gõ nội dung tìm kiếm.

Lệnh tạo User/group và phân quyền file, folder

Tạo user: useradd hung

Tạo mật khẩu cho user vừa tạo: passwd hung

Chỉnh sửa file để cho phép đăng nhập ssh bằng mật khẩu: đánh lệnh “vi /etc/ssh/sshd_config”, sau đó tìm dòng “passworAuthentication và chuyển từ no sang yes”

Lệnh để resarts ssh: service sshd restart

Xóa user: userdel hung

Tạo nhóm: grouphadd ketoan

Tạo 1 thư mục: mkdir ketoan-data

Thứ tự phân quyền: phân quyền từ user/grouph/other

Khi nhìn thấy d: là thư mục, r= read permission, w= quyền ghi, x = quyền thực thi, dấu trừ “-” có nghĩa = no permission

Thêm user vào group: usermod a -G groupname username vd: usermod -a -G ketoan bao

Kiểm tra xem user đã nằm trong grouph chưa: id bao

Lệnh gán quyền cho user và group: chown [tên user]:[tên nhóm] [tên file hoặc thư mục] vd: chown -Rf bao:bao ketoan nếu chỉ phân quyền cho 1 nhóm chown -Rf :ketoan ketoandata (phân quyền cho nhóm kế toán làm việc trên thư mục ketoandata

Lệnh thay đổi quyền truy cập của người dùng tới file/thư mục: chmod [quyền truy cập] /đường dẫn tới thư mục

Ký hiệu quyền truy cập tới file, thư mục trong Linux

VD: chmod 756 /var/ssl

Nếu có thư mục con trong nó ta thêm -R, vd: chmod -R 756 /var/ssl

tham khảo thêm: https://cuongquach.com/cach-xoa-file-hoac-thu-muc-tren-linux-bang-lenh-rm.html

1 thought on “Một số lệnh trên hệ điều hành Ubuntu”

Leave a Comment